1940
-
-
-
-
1941
-
-
-
-
1942
-
-
-
-
1943
-
-
-
-
1944
-
-
-
-
1945
-
-
-
-
> 1945
-
-
-
-

Bijdragen

Uw bijdragen aan de inhoud van deze website zijn cruciaal.

Over velen van de personen op deze site is nog weinig bekend. Het zal wellicht nog jaren duren voor elk slachtoffer meer dan een naam gekregen heeft. Dat is alleen maar mogelijk met de hulp van hen die zelf de oorlog hebben meegemaakt of die over informatie beschikken over een of meer slachtoffers. De tijd dringt en daarom is ondanks de onvolledigheid de site al sinds 2008 opengesteld.

Graag uw reacties, informatie en foto's naar: info@oorlogsdodennijmegen.nl, zodat aanvullingen en correcties mogelijk worden. De samenstellers van de website zullen de relevante persoonsinformatie verwerken en vervolgens alle ontvangen brieven, e-mailberichten, foto's en andere bronnen overdragen aan het Regionaal Archief Nijmegen (RAN), waar ze voor het nageslacht worden bewaard. In het RAN is door u aangeboden informatie in principe openbaar en dus voor elke belangstellende ter inzage, tenzij u daar bezwaar tegen maakt.

 

 

Voor de instandhouding van de website zijn uw giften welkom op

  

NL34 RABO 0336 9928 66 

 

van het Nijmeegs Comité  

4 en 5 mei onder vermelding

van: gift website  

www.oorlogsdodennijmegen.nl.

 

Het Comité is een stichting met ANBI-status.